Deprem Araştırma ve Risk Yönetim Merkezi

Tümü

DUYURULAR

Detay

GENEL BİLGİLER 

KURULUŞ: 05.02.2007 tarih ve 26425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde Deprem Araştırma ve Risk Yönetimi Merkezi kurulmuştur. AMAÇLAR: Merkezimiz, oldukça ciddi bir deprem tehdidi ile karşı karşıya olan Kahramanmaraş ve civarında, deprem konusunda çalışmalar yaparak çeşitli projeler üretmeyi, elde edilen bilgileri kurumlar ve kent halkı ile paylaşarak, tüm doğal risklere karşı kentin gelişmesinin planlaması sürecinde bilimsel anlamda katkı sunmayı ve alınması gereken önlemler hakkında yetkili kurumlara gerekli uyarıları yapmayı amaçlamaktadır. Merkezimiz, yukarıda belirtilen genel amaçların dışında aşağıda maddeler halinde daha detaylı olarak sunulmuş faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. a) Doğal ve teknolojik afet zararlarının azaltılması için fiziki ve teknolojik, planlama ve yönetim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası kuruluşlara danışmanlık hizmetleri götürmek ve bu kapsamda projeler geliştirerek hayata geçirmek, b) Her tür ve ölçekte planlamaya esas jeoteknik etütler, parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etütler/zemin etütlerine yönelik alt yapıyı hazırlamak, c) Deprem araştırma ve afet yönetimi çerçevesinde; resmi veya özel kuruluşlara, halka ve eğitimcilere seminer, kurs, meslek içi bilgi geliştirme şeklinde eğitim hizmetleri sunmak, d) Deprem ve afet yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmek, e) Faaliyet alanlarıyla ilgili diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, bilgi alışverişini gerçekleştirmek, e) Deprem ve afet yönetimi konularında bilimsel ve mesleki toplantılar düzenlemek, düzenlenmesine katkıda bulunmak, f) Kahramanmaraş İli ve çevresinde, olası deprem ve diğer doğal afetlerle meydana gelebilecek hasarlar sonucu oluşabilecek can ve mal kaybının önceden tespit edilmesi yoluyla doğabilecek zararların en emniyetli ve ekonomik şekilde çözümüne katkı sağlamak, yeni sit ve yerleşim alanları belirlenmesinde kullanılması zorunlu olan mühendislik parametrelerinin tam olarak uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak, idari yönetime yardımcı olmak.

...